Stanovanje

LABIN KATURE, VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE, natječaj 2008.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh.

Projektom se pokušalo maksimalno valorizirati neosporne kvalitete mikrolokacije, atraktivnu poziciju na ulazu u grad kao i zaštititi izvrsne vizure sa državne ceste prema starom dijelu grada, okolnom pejzažu te crkvici Sv. Mikula. Prilikom projektiranja stambeno poslovnih građevina također je primijenjen “dinamički” sustav transformacije prostora. Definirana je bazična funkcionalna shema sa parkiralištem i servisnim prostorima u podzemnoj etaži, poslovnim sadržajima i ulazima u stambene vertikale u razini prizemlja/prilaznog trga te stanovanja na tri etaže. Raščlambom stambenih etaža na 4 dijela, njihovim formiranjem kao zasebnih volumena, te razmicanjem stvorena je mogućnost organizacije stambenog prostora unutar manjih volumena, sa mogućnošću provjetravanja i osvjetljenja. Kasnijom analizom punog i praznog, distorzijom zatvorenih volumena i međuprostora između volumena stvoreni su mikro prostori s povoljnim mikroklimatskim uvjetima, povoljnim osunčanjem te ostvarivanjem vizura u svim smjerovima. Nakon raščlambe stambenih etaža dolazi i do raščlambe prostora prizemlja na prostore poslovne namjene i prostore pješačke komunikacije koja povezuje sve dijelove prizemlja. Zgrade u naravi funkcioniraju kao jedinstven kompleks zajedno sa prilaznim trgom i prostorima oko zgrada. To je kompleks unutar kojega se preklapaju zone javno – privatno i zone zatvoreno – otvoreno u vertikalnom i u horizontalnom smjeru, a pri čemu su sve te zone jasno definirane i razdvojene i prostorno i oblikovno.